quan hệ cổ đông
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
0972 742 255
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
13       Số người online 
2.070.121  Lượt truy cập 
Trang chủquan hệ cổ đông > Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

- Báo Cáo tài chính Quý II năm 2018: Tải về

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2018: Tải về

- Báo cáo tài chính  cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017 đã được kiểm toán:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2017:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2017:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2017:  Tải về

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016 đã được kiểm toán:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2016:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2016:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2016:  Tải về

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2015 đã được kiểm toán:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2015:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2015:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2015:  Tải về

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2014 đã được kiểm toán:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2014:  Tải về

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2014:  Tải về

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2013 đã được kiểm toán:  Tải về

- Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2013:  Tải về

- Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2013:  Tải về

- Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2013:  Tải về

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2012 được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán:  Tải về

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2011 được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán:  Tải về

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2010 được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán:  Tải về

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2009 được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán:  Tải về